Knowledge Bases to BI

  • ה BI –נועד ליצור עבור מנהלים ועובדים מערכות ,תומכות החלטה המבוססות על ידע פנים וחוץ ארגוני הקיים ברשת. BI מתמודד עם עומס המידע המצטבר היום בארגונים ומאפשר לקבל תובנות וידע בעלות ערך עסקי.
  • בסיס הידע הינו התשתית המאפשרת לאגם, לחבר ולקשר בין כל סוגי המידע בארגון וממנו להפיק ידע חדש. על בסיס התשתית הזו ניתן להרכיב כל אפליקציה שרוצים.
  • נתוני בסיס הידע מזינים את האפליקציות השונות מאותם נתונים ומידע הקיים בו ובכך יוצרים יתרון של מאגר נתונים משותף, זהה ואמין. במקביל, בסיס הידע נתרם מנתונים ומידע שנוצר בכל אחת מהאפליקציות ובכך הוא עצמו מועשר בנתונים, מידע וקישורים חדשים.

המידע שמצטבר בבסיס הידע מייצר ידע חדש ומאפשר להגיע לתובנות עמוקות יותר.

  • בסיס הידע מייצר שפה ארגונית משותפתהמהווה את התשתית למערכות ידע בארגון וכוללת מספר מימדים:
  • ישויות (BI) – לקוחות, מוצרים, אנשים, ספקים הנמצאים בבסיסי הנתונים וכן במידע לא מובנה (מסמכים), מידע פנימי ומידע חיצוני (מודיעין עסקי).
  • קישוריות – כל ישות קשורה באופן הדוק אחת לשנייה. מוצר שייך לחברה ששייך ללקוח ששייך לאיש קשר.
  • קישוריות מעבר- לכל ישות ערך מספרי שנותן מידע חשוב עבור הלקוח. (לדוגמא- כמה אחוזים מהמוצרים נרכשים ע"י ספק מסוים).באופן זה, הקישור אינו רק בין הישויות אלא לכל קשר יש סכום/ כמות הנותן מידע על משקל/ ערך הישות. לדוגמא מה ערך הלקוח עבורי.
  • היררכיה בין ארגונים וחברות בת

השורה התחתונה:

כל אפליקציה מושכת ותורמת את המידע שלה מהישויות הקיימות ובכך מייצרת תאימות ואמינות נתונים המשותפים לכל תהליכי העבודה בארגון. ככל שיש יותר ידע וקשרים שנוצרו ממידע זה כך ניתן לנתח אותם בצורה טובה יותר ולהפיק מהם ערך עסקי ושיווקי, BI.